ปริมาณสารสัมพันธ์คืออะไรใครรู้บ้าง

ปริมาณสัมพันธ์ (stoichiometry) มาจากภาษากรีก2คำคือ stoicheion แปลว่าธาตุ และ metron

แปลว่าการวัด ปริมาณสัมพันธ์เป็นค าศัพท์ที่ใช้ระบุความความสัมพันธ์เชิงปริมาณขององค์ประกอบของสารและปฏิกิริยาหรือ สมการเคมีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะใช้คาดคะเนหรือคำนวณปริมาณของสารที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้น (reactant) เพื่อให้ได้ปริมาณสารผลิตภัณฑ์(product) ตามต้องการ หรือใช้บอกว่าสารตั้งต้นจะทำปฏิกิริยาหมดหรือมีเหลือและปฏิกิริยาจะได้ผลผลิตอย่างมากที่สุดเท่าใด ดังนั้นปริมาณสัมพันธ์

จึงหมายถึงการวัดปริมาณของสารต่างๆ โดยเฉพาะปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ตลอดจนปริมาณของพลังงานของสารที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคม

<< เรียนรู้ได้จากบทเรียนด้านซ้าย

 

Advertisements