โมล

โมล

 โมล คือ หน่วยของปริมาณสารหน่วยหนึ่งที่มีความหมายเช่นเดียวกับกรัมโมเลกุล กรัมอะตอมหรือกรัม

ไอออน มีวิธีหาได้ 4 แบบ ดังต่อไปนี้

 จำนวนอนุภาคต่อโมลของสาร

       สสารทุกชนิด 1 โมลมีจำนวน 6.023 x 1023  อนุภาค (6.023 x 1023 คือเลขอาโวกาโดร)

อนุภาค คือ อะตอมโมเลกุล ไอออน อิเล็กตรอน เป็นต้น

– ธาตุ  เช่น Na 1 โมล มีจำนวน 6.023 x 1023 โมเลกุล หรือ 6.023 x 1023 อะตอม

   Na+ 1 โมล มีจำนวน 6.023 x 1023 ไอออน

Cl2 1 โมล มีจำนวน 6.023 x 1023 โมเลกุล หรือ 2 x 6.023 x 1023 อะตอม ( 1 โมเลกุลมี 2 อะตอม),

Cl 1 โมล มีจำนวน 6.023 x 1023 ไอออน

– สารประกอบ  เช่น SO3 1 โมล มีจำนวน 6.023 x 1023 โมเลกุล หรือ 4 x 6.023 x 1023 อะตอม

(SO3  1 โมเลกุลประกอบด้วย H 2 อะตอม S 1 อะตอม และ O 4 อะตอม รวมเป็น 7 อะตอม)

 

จำนวนโมลกับมวลของสาร

                 มวลโมเลกุลหรือมวลอะตอม = มวล(กรัม)

                ดังนั้น มวลหรือน้ำหนักของสาร 1 โมล คือมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอม ตัวอย่างเช่น O2  1 โมล หนัก 32 กรัม

จงหามวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน เมื่อกำหนดให้มวลอะตอมของ O = 16

                    ดังนั้น มวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน = 32

                    จะเห็นว่ามวลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนมีค่าเท่ากับน้ำหนักของก๊าซออกซิเจน

 ปริมาตรต่อโมลของก๊าซ

                ก๊าซทุกชนิด 1 โมล มี  22.4 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ STP คือที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ที่ 0 องศาเซลเซียส

1 บรรยากาศ หรือ 273 เคลวิน 760 มิลลิเมตรของปรอท)

 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตร

                สาร 1 โมลจะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมและมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.023 x 1023 อนุภาค และถ้าสารนั้นเป็นก๊าซที่ STP จะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร

                ตัวอย่างเช่น ไอน้ำ 18 กรัมมีปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ STP มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.023 x 1023อนุภาค

 

        ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับมวลของสารได้ดังนี้

 

   จำนวนโมล =                                    มวลของสารเป็นกรัม /

                                มวลอะตอม หรือมวลโมเลกุล หรือมวลไอออนของสารนั้น

 คำถาม

1. ปริมาณสาร 1 โมลมีค่าเท่ากับเท่าใด

 ตอบ = ปริมาณสาร 1 โมล คือ ปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน – 12 มวล 0.012 กิโลกรัม หรือ 12 กรัม คาร์บอน  -12

 

2. ออกซิเจน 1 โมลมีมวลกี่กรัม

ตอบ =  16  กรัม

 

3. จงแสดงวิธีการหาค่ามวลของ Cl (คลอรีน

ตอบ =

 คลอรีนมีมวลอะตอม 35  หมายความว่า คลอรีน 1 อะตอม มีมวล 35 amu

 หรือ 35×1.66×10-24 กรัม คลอรีน  1 โมลหรือ 6.02×1023 อะตอมจะมีมวล

                                                = 35×1.66×10-24 กรัม ×6.02×1023 อะตอม

                                                                                1 อะตอม

                ออกซิเจน 1 โมลอะตอม มีมวล = 35 กรัม

 

4. จงแสดงวิธีการหามวลโมเลกุลของ  มีเทน (CH4)

ตอบ =

มีเทน (CH4) มีมวลโมเลกุล 16  หมายความว่า มีเทน (CH4) 1 โมเลกุล

ประกอบด้วย C =  12  และ  4H =  4 × 1 = 4 มีเทน (CH4)จึงมีมวล 16 amu

หรือมีเทน (CH4) 1 โมเลกุลมีมวล 16×1.56×10-24 กรัม

       มีเทน (CH4) 1 โมลโมเลกุล หรือ 6.02×1023 โมเลกุล มีมวล

                                                =16×1.66×10-24 กรัม ×6.02×1023 โมเลกุล

                                                                1 โมเลกุล

มีเทน (CH4)1 โมลโมเลกุลมีมวล = 16 กรัม

สรุปได้ว่า ปริมาณสาร 1 โมลโมเลกุล ของสารใดๆ จะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนั้น

 

 

 

5. สารที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นโมเลกุล ที่มีองค์ประกอบเป็นไอออน ปริมาณสาร 1 โมลมีมวลเป็นกรัมเป็นเท่าใด

ตอบ 

1 โมลอะตอมของธาตุใดๆ จะมีน้ำหนักเท่ากับ มวลอะตอมของธาตุนั้นๆ ในหน่วย กรัม
สำหรับ 1 โมลโมเลกุล ประกอบด้วย จำนวนโมเลกุล เท่ากับ เลขอาโวกาโดร และมีน้ำหนักในหน่วยกรัมเท่ากับ มวลโมเลกุล

ไนโตรเจน(N)มวล 2.8กรัม มีจำนวนโมลเท่าไร (N = 14)

วิธีทำ มวลอะตอมของไนโตรเจน   = 14 กรัม/โมล

           จำนวนโมล                     = มวลของไนโตรเจนเป็นกรัม

                                                       มวลอะตอมของไนโตรเจน

                                                          =  2.8 กรัม / 14 กรัม/โมล

                                                   =  0.2 โมลอะตอม

                                ดังนั้น จำนวนโมลไนโตรเจนเท่ากับ    0.2  โมลอะตอม

 

6. จงหาปริมาตรที่ STP ของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 7.3 กรัม

ตอบ =    ก๊าซ HCl 1 โมล มีปริมาตร 22.4 dm3 ที่ STP

             ก๊าซ HCl 0.2 โมล มีปริมาตร 22.4 x 0.2 = 4.48 dm3 ที่ STP

                ดังนั้น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 7.3 g มีปริมาตร 4.48 dm3 ที่ STP

 

7. แก๊ส CO 2 หนัก 9.24 g. จ งหา จำนวนโมลของ CO 2

ตอบ =  เนื่องจาก มวลโมเลกุลของ CO 2 = 44.00
ดังนั้น จำนวนโมลของ CO 2 = น้ำหนักของ CO 2 / มวลโมเลกุล
= 9.24 / 44.00
= 0.21 โมลโมเลกุล
8. จากคำตอบข้อ 8 จงหาจำนวนอะตอมของ C และ O
ตอบ = เนื่องจาก CO 2 0.21 โมลโมเลกุล มีจำนวนโมเลกุล 1.26 x 10 23 โมเลกุล
ดังนั้น มีจำนวนอะตอมของ C เท่ากับ 1.26 x 10 23 โมเลกุล
และจำนวนอะตอมของ O เท่ากับ 2.52 x 10 23 โมเลกุล

 

9. แก๊สแอมโมเนียหนัก 10.25 กรัม จงคำนวณหาจำนวนโมล จำนวนโมเลกุล และปริมาตรที่ STP
ตอบ =      NH 3 มีมวลโมเลกุล = 17.00
* จำนวนโมลของ NH 3 = น้ำหนักของ NH 3 / มวลโมเลกุล
= 10.25/17.00
= 0.60 โมล
* จำนวนโมเลกุลของ NH 3 = จำนวนโมล x 6.02 x 10 23 โมเลกุล
= 0.60 x 6.02 x 10 23 
= 3.61 x 10 23 โมเลกุล
* ปริมาตรของ NH 3 ที่ STP = จำนวนโมล x 22.4 ลิตร
= 0.60 x 22.4
= 13.44 ลิตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s